Nowości
Producenci
Promocje i wyprzedaże
Włóczka Catania 00130 kolor kremowy
Włóczka Catania 00130 kolor kremowy

9,90 zł

Cena regularna: 11,00 zł

Najniższa cena: 11,00 zł
szt.
Włóczka Catania 00240 kolor fioletowy
Włóczka Catania 00240 kolor fioletowy

9,90 zł

Cena regularna: 11,00 zł

Najniższa cena: 11,00 zł
szt.
Włóczka Catania 00241 kolor zielony
Włóczka Catania 00241 kolor zielony

9,90 zł

Cena regularna: 11,00 zł

Najniższa cena: 11,00 zł
szt.
Włóczka Catania 00248 kolor szaro-beżowy
Włóczka Catania 00248 kolor szaro-beżowy

9,90 zł

Cena regularna: 11,00 zł

Najniższa cena: 11,00 zł
szt.
Włóczka Catania 00404 kolor jasny beżowy
Włóczka Catania 00404 kolor jasny beżowy

9,90 zł

Cena regularna: 11,00 zł

Najniższa cena: 11,00 zł
szt.
Włóczka Catania 00406 kolor beżowy
Włóczka Catania 00406 kolor beżowy

9,90 zł

Cena regularna: 11,00 zł

Najniższa cena: 11,00 zł
szt.
Włóczka Everyday Bebe Lux 70430 kolor jasny szary
Włóczka Everyday Bebe Lux 70430 kolor jasny szary

11,31 zł

Cena regularna: 13,00 zł

Najniższa cena: 13,00 zł
szt.
Włóczka Everyday Bebe Lux 70436 kolor jasny miętowy
Włóczka Everyday Bebe Lux 70436 kolor jasny miętowy

11,31 zł

Cena regularna: 13,00 zł

Najniższa cena: 13,00 zł
szt.
Włóczka Everyday Bebe Lux Himalaya 70401 kolor biały
Włóczka Everyday Bebe Lux Himalaya 70401 kolor biały

11,31 zł

Cena regularna: 13,00 zł

Najniższa cena: 13,00 zł
szt.
Włóczka Everyday Bebe Lux Himalaya 70425 kolor żółty
Włóczka Everyday Bebe Lux Himalaya 70425 kolor żółty

11,31 zł

Cena regularna: 13,00 zł

Najniższa cena: 13,00 zł
szt.
Włóczka Everyday Bebe Lux Himalaya 70424 kolor jasny różowy
Włóczka Everyday Bebe Lux Himalaya 70424 kolor jasny różowy

11,31 zł

Cena regularna: 13,00 zł

Najniższa cena: 13,00 zł
szt.
Włóczka Bella Ombre Batik Alize kolor 7408
Włóczka Bella Ombre Batik Alize kolor 7408

44,69 zł

Cena regularna: 53,20 zł

Najniższa cena: 45,22 zł
szt.
Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od

  niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt.

  8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie  oświadczenia przed jego upływem.

 2. Oświadczenie o  odstąpieniu od  umowy może zostać złożone na przykład:

 • pisemnie na adres: Ewool Ewa Rochalska , ul. 1-go Maja 13 lok. 9, 16-100 Sokółka

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

  sklep@ewool.pl3.Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2

  do Ustawy o  Prawach Konsumenta. konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest

  to obowiązkowe.

     3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia

  jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub

  wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 • obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w

  posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo

 • polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie

  pierwszego z Produktów;

 • dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia

    otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie

    dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych

    kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy

    zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności

    przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument

    wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W

    przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek

    bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą której dokonano zapłaty. Jeżeli Sprzedawca nie

    zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności

    otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez

    konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w

    którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej

    przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do

    zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić

    Produkt na adres: ul. 1-go maja 13 lok.9, 16-100 Sokółka

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem

   korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i

   funkcjonowania Produktu.

8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest

   ponieść konsument:

 • jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,

 • konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu,

 • w przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

 • w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 • zawartej w drodze aukcji publicznej;

 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Załącznik nr2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

PRZYKŁADOWY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

- Adresat:

 

Szymon Jan Obraniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „RYBA”, ul. Legionów 119, 91-073 Łódź,

telefon: 42 633 52 04,

e-mail: sklep@ryba.net.pl

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

 

........................................................................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................................................................

 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

........................................................................................................................................................................................

 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

........................................................................................................................................................................................

 

- Adres konsumenta(-ów)

 

........................................................................................................................................................................................

 

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

........................................................................................................................................................................................

 

- Data

 

........................................................................................................................................................................................

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Newsletter
Dołącz do grona subskrybentów i uzyskaj kupony rabatowe, informacje o promocjach i nowościach. Proszę o zapoznanie się z polityką prywatności przed wyrażeniem zgody.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl